Spoločnosť IKM

Slide background

Základy spoločnosti postavili v roku 1991 páni Imrich, Kováč a Maťuš s víziou vytvoriť firmu, ktorá sa stane zárukou spokojnosti zákazníkov.

Už vtedy vedeli, že spokojný zákazník je zárukou prosperity firmy. Prosperujúca firma je zárukou spokojnosti pracovníkov a spokojný a aktívny pracovník je zárukou spokojnosti zákazníkov.

Neustálym sledovaním trendov a napredovaním spolu s dynamicky sa rozvíjajúcim trhom dokázala spoločnosť rásť a zvyšovať kvalitu svojich služieb. 

V priebehu nasledujúcich rokov sa spoločnosť podieľala na stavebnej výrobe v objeme viac ako 1 miliardy korún. Ako reakcia na neustály rozvoj a chuť napredovať v podobe vlastných investičných projektov vznikla 10.3.1997   I.K.M. REALITY-STAVING Banská Bystrica, a.s. V stavebnom sektore pôsobí úspešne dodnes, pričom úspešne realizovala a realizuje investičné projekty bytov, kancelárskych a polyfunkčných priestorov. Ich predaj si spoločnosť zabezpečuje vo vlastnej réžii, dokáže tak ovplyvniť kvalitu služieb , ktoré zákazník vyhľadáva.

V súčasnej dobe zamestnáva spoločnosť takmer 48 stálych pracovníkov v profesnej skladbe, potrebnej pre realizáciu kompletných stavebných prác. Spoločnosť pružne reaguje na potrebu pracovných kapacít, ktoré sa rozširujú podľa potreby prác pre odberateľov.

Politika

 • Napredovať spolu s dynamicky sa rozvíjajúcim trhom tak, aby naša spoločnosť bola vždy schopná splniť očakávania zákazníka na kvalitu, služby a dodávky.
 • Pružne reagovať  na požiadavky zákazníkov, odlíšiť sa od konkurencie a udržať si ich dôveru.
 • Dosahovať sústavné zlepšovanie riadenia spoločnosti dokumentovaním postupov pre všetky činnosti realizované v spoločnosti a vedením záznamov o nekvalite a nákladoch s tým spojených,
 • Vytvárať pre svojich zamestnancov motivačné prostredie a spravodlivým odmeňovaním motivovať všetkých pracovníkov podávať bezchybný pracovný výkon pri uspokojovaní požiadaviek zákazníkov.
 • Vyčlenením potrebných zdrojov na vhodné školiace a vzdelávacie programy sústavne zvyšovať profesionálny rast zamestnancov spoločnosti.
 • Vytvárať podmienky a vyčleňovať zdroje na kvalitu realizácie diela a obnovovať materiálne vybavenie firmy potrebné k realizácii prijatých zákaziek.
 • Stavať na vybudovanej sieti zákazníkov a dodávateľov a snažiť sa udržiavať dlhodobé korektné a obojstranne výhodné vzťahy založené na vzájomnej dôvere.
 • Dodržiavať záväzky vyplývajúce z platnej legislatívy.
 • Aktívne sa podieľať na ochrane životného prostredia a minimalizovať prípadné nepriaznivé vplyvy pri manipulácii s odpadmi.
 • Zameriavať sa na prevenciu pracovných úrazov, zranení, poškodenia zdravia a chorôb z povolania.
 • Vytvárať podmienky pre správne fungovanie integrovaného manažérskeho systému a pravidelne posudzovať jeho efektívnosť a neustálym monitorovaním procesov a prijímaním opatrení ho trvalo zlepšovať

Certifikácia

Spoločnosť má vybudovaný funkčný a priebežne zlepšovaný systém manažérstva kvality. Je držiteľom platných certifikátov  STN EN ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007

 

Share Button