Pozemky Moskovská

Pozemky Moskovská

Všeobecné záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 12/2010, ktorým sa vyhlasujú záväzné časti ÚPN A Banská Bystrica, Zmeny a doplnky XXXVII. etapa IBV Moskovská ulica, lokalita č. 184 schvaľuje v obytnej časti Banská Bystrica – Fončorda výstavbu I.etapy – 37 rodinných jednopodlažných domov s využiteľným podkrovím, prípadne dvojpodlažné. Zeleò v danej lokalite zohráva významnú funkciu.

Územie sa nachádza na západnom kopci nad Moskovskou ulicou. Zo severu ho vymedzuje potôčik s bukovým porastom. Územie je na náhornej plošine a zasahuje do južného svahu v západnej časti k Radvanskému potoku. Z lokality je pekný výhľad na okolie.

Termín dobudovania inžinierskych sietí: 12/2011
Cena pozemku vrátane inžinierskych sietí: 100,-Euro/m2
Predaj: Kúpna zmluva

Na parc. KN C č. 3725/52 bola začatá výstavba rodinného domu za účelom predaja hrubej stavby rodinného domu a v prípade požiadavky záujemcu aj jeho dokončenie “na kľúč”.

www.pozemky.belveder.sk

Ďalšie projekty

Share Button
Copyright © 2013 I.K.M. REALITY - STAVING Banská Bystrica
Tvorba web stránok In Motion & Noprint