Predaj rodinného domu a pozemkov Vršacká a rodinných domov Belveder

Všeobecné záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 12/2010, ktorým sa vyhlasujú záväzné časti ÚPN A Banská Bystrica, Zmeny a doplnky XXXVII. etapa IBV Vršacká ulica, lokalita č. 184 schvaľuje v obytnej časti Banská Bystrica – Fončorda výstavbu I.etapy – 37 rodinných jednopodlažných domov s využiteľným podkrovím, prípadne dvojpodlažné. Zeleň v danej lokalite zohráva významnú funkciu.

Územie sa nachádza na západnom kopci nad Moskovskou ulicou. Zo severu ho vymedzuje potôčik s bukovým porastom. Územie je na náhornej plošine a zasahuje do južného svahu v západnej časti k Radvanskému potoku. Z lokality je pekný výhľad na okolie.

Cena pozemku vrátane inžinierskych sietí: 100,-Euro/m2

Inžinierske siete sú skolaudované na parc. č. 2627/52 (č.11) a parc. č. 2627/53 (č.10) prebieha výstavba rodinného domu za účelom predaja.

www.pozemky.belveder.sk